(جشنواره کودک) فعالیتهای کارت کلیدی

24 دی 1391

در روز یکشنبه در مورخ 24 دی ماه 1391 ساکنین کوچک بورسا مدرن با زمین های بازی و نمایش دلقک دقایق خوشی را به سر گذراندند.